Testimonials

"Cor Wijn van Berenschot heeft op een prettige en intelligente manier samen met ons het strategisch beleidsplan van Stichting Erfgoed Den Helder en Willemsoord BV opgesteld. Hij heeft gezorgd voor een helder proces waar zowel de interne organisatie als de externe belanghebbenden in zijn betrokken. Met zijn inzichten, kennis van de sector en ervaring met diverse gemeenten zorgde hij dat er focus was en ons ontlaste in een ingewikkeld en lang durende traject. Het eindresultaat was een handzaam beleidsplan met een schematisch overzicht van de onderlinge verhoudingen en met heldere uitgangspunten waar we op  konden voortbouwen. In een later onafhankelijk extern onderzoek is geconstateerd dat de situatie werkbaar is en 'aansluit bij de huidige ambities en doelstellingen.’ Zo goed als alle adviezen uit het strategisch beleidsplan zijn overgenomen."

Ariane Hoog, directeur-bestuurder Stichting Erfgoed Den Helder/ Zeebad Huisduinen BV en  Willemsoord BV (2022-2023)

 

“Cor is heel prettig om mee samen te werken; altijd goed gehumeurd en levert alles op tijd aan, ook als er krappe deadlines zijn. Hij heeft een heel compleet rapport aangeleverd; compleet maar zeker niet langdradig. Dankzij de compactheid van dit overdrachtsrapport kan de nieuwe gemeente Voorne aan Zee snel aan de slag om een nieuw en geharmoniseerd beleid op kunst en cultuur te schrijven. ”

Femke Baljon, medewerker beleid kunst en cultuur gemeente Voorne aan Zee (2022)

 

"Heel trots op de prachtige, up to date gebrachte gids over gemeentelijke coronasteun voor de lokale culturele infrastructuur! Dank aan de auteurs Cor Wijn en Bastiaan Vinkenburg en aan Imre van Buuren voor de prachtige vormgeving."

Fedor Heida, senior beleidsmedewerker, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2022)

 

"Cor Wijn heeft samen met Sam Branten het Burgerweeshuis voorzien van een actualisatie van het bestaande businessplan. Aan de hand van een benchmarkstudie van referentiepodia en -steden hebben zij onderbouwd wat voor soort en grootte poppodium past bij de stad Deventer en het profiel van Burgerweeshuis. Daarnaast is onze exploitatiebegroting vertaald naar het Iglo-model. Dat gaf veel inzicht en ook de groei van de huidige situatie naar verschillende groeiscenario’s is daarmee heel inzichtelijk geworden.

De bijdrage van Cor zat hem voornamelijk in de realistische onderbouwing waarom groei van ons poppodium verstandig is. Door zijn ervaringen, kennis van zaken en autoriteit op het gebied van advies over bedrijfsvoering en exploitaties weet hij goed de vertaalslag te maken naar het bestuurlijke en politieke domein. Het eindproduct was een goed leesbaar en begrijpelijk document voor onder andere raadsleden die wat verder afstaan van details en de bedrijfsvoering van een poppodium.

De benadering sprak me aan door de combinatie van veel vragen stellen, in korte tijd een aantal keren goed de bedrijfsvoering tot in detail doornemen en steeds tussentijds contact zodat we steeds goed in het dossier zaten. Zo konden ze in relatief korte tijd met een uitdagende deadline een heel compleet eindproduct opleveren.

Qua tevredenheid scoort Cor (samen met Sam Branten) een 8. Ik zou Berenschot zeker aanraden!"

Kelly Hammer, directeur poppodium Burgerweeshuis (2022)

 

"Cor Wijn heeft in opdracht van bibliotheek de Plataan een risicoanalyse gemaakt voor de mogelijke verhuizing van de centrale bibliotheek in Vlaardingen naar de Grote Kerk in Vlaardingen. De aanpak van Cor was professioneel en zakelijk met oog voor de gevoelens en ideeën die er rondom de mogelijke verhuizing zijn. Zijn bijdragen in de overleggen was constructief waarbij zijn kennis van de materie een absolute meerwaarde was. Ik kan Cor dan ook zeker aanbevelen voor een dergelijk traject. Ik geef nooit een tien maar een acht als cijfer voor zijn werk is meer dan op zijn plaats."

Wouter van Heiningen, directeur-bestuurder Bibliotheek De Plataan (2021)

 

"Cor is een zeer prettig persoon die naast inhoudelijke begeleiding ook meedenkt over de wijze waarop wij dingen willen bereiken. Afspraken komt hij altijd na en hij is ook bereid om ad hoc te reageren op vragen of problemen. We hebben Cor dan ook aanbevolen bij samenwerkingspartners en geven hem een 8."

Tom de Koning, Stichting Goes Marketing (2021)

 

"Voor museum Kranenburgh in Bergen waren diverse rapporten opgesteld met het doel inzichtelijk te maken wat er nodig was om het museum een duurzame toekomst te geven. Daarmee was er echter nog geen basis voor besluitvorming. Cor Wijn en Jan Willem van Giessen van Berenschot werd gevraagd een en ander te vertalen naar een beeldend overzicht waarin de te maken keuzes duidelijk naar voren zouden komen. Daarnaast hebben zij een overall-advies gegeven over wat er minimaal nodig is om Kranenburgh haar toekomstambitie te laten vasthouden. Je merkt dat Cor en Jan-Willem oog hebben voor politieke afwegingen in combinatie met wat er vakinhoudelijk wenselijk is. De balans voelen zij haarfijn aan. De ervaring is er voor in huis. Bij elkaar heeft dit geresulteerd in een grafisch vormgegeven advies en een aansprekende (digitale) presentatie (wat in coronatijd altijd nog een uitdaging is!) waarmee de besluitvorming succesvol is doorlopen. Het museum krijgt een eigen depot en de bedrijfsvoering is structureel versterkt. Daarmee kan Kranenburgh een belangrijke speler blijven in het kunstenaars Dorp Bergen. Dit alles binnen een korte tijd, en een meer dan leuke energieke samenwerking. Dank daarvoor!"

Astrid van Mierlo, beleidsadviseur a.i. gemeente Bergen (2021) 

 

"Berenschot heeft een intelligente analyse gemaakt van de effecten van COVID voor de Utrechtse culturele en creatieve sector. Mede dankzij hun scherpe conclusies en aanbevelingen zijn wij in staat om de inzet van noodsteun te onderbouwen en richting te geven."

Hans van Soelen, hoofd Culturele Zaken gemeente Utrecht (2020)

 

"Goed luisteren en toch iets vinden. Door de bomen het bos blijven zien. Geduld en expertise koppelen aan resultaat. Resultaat kunnen vertalen in strategische visie en die koppelen naar de uitvoering. De input van de organisatie weten te verbinden aan externe feitelijkheden, én de externe gevoeligheden durven introduceren en een plek daarvoor realiseren. Innovatie herkennen en vertalen in een reële ontwikkeling. En daar dan allemaal woorden en (meetbare) doelstellingen aan kunnen geven waar een lezer – intern en extern – kaas van kan maken. Fantastisch. Je snapt nu waarom we Cor Wijn gelijk weer hebben ingeschakeld toen we vakkundigheid zochten om een volgende stap voorwaarts te maken."

Teddy Vrijmoet, directeur-bestuurder van de Lindenberg, Huis voor de Kunsten in Nijmegen (2020)

 

"Cor heeft onderzocht hoe de bibliotheekfunctie in Leidschendam-Voorburg toekomstbestendig wordt binnen de financiele kaders. Cor ontdekte dat de bibliotheek en de gemeente elkaar niet altijd begrepen en heeft daarop de gezamenlijke uitgangspunten weten bloot te leggen. Dat heeft geleid tot een gedeelde visie op de toekomst. Een goede bijvangst daarbij was een verbeterde relatie tussen de gemeente en de bibliotheek. Cor is niet alleen een man die verstand van zaken heeft, maar ook een empathische, sensitieve man die door zijn luchtige stijl stakeholders bijna als vanzelf meekrijgt in een verandertraject."

Arnout Timmerman, beleidsadviseur Cultuur en Sociaal Domein, Leidschendam-Voorburg (2020)

 

"Je was bij ons projectleider voor de transitie van de schouwburg. Jouw betrokkenheid leidde tot een verbeterd inzicht in onze prestaties en aanbevelingen voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Samen hebben we de stap gezet van discussie naar dialoog met de subsidient (geen sinecure). Je hebt alles verankerd in een gedragen bedrijfsplan inclusief een strategisch en financieel meerjarenperspectief. Ik geef je een negen en beveel je graag aan bij andere opdrachtgevers. Je bent wars van conventies en comfortzones, levert scherpe goed onderbouwde analyses, bent kritisch maar opbouwend en hebt kennis van zaken. Wat me aansprak was de menselijke maat in je aanpak, het inlevingsvermogen en het talent mensen en ideeën te verbinden. Stipt en zorgvuldig!"

Sjoerd Meijer, directeur schouwburg Cuijk (2019)

 

"Rijnbrink Cultuur vroeg Cor om mee te denken en een aanzet te geven tot een strategisch plan om in de komende cultuurnotaperiode – in het verlengde van haar rol op het terrein van cultuureducatie – ook op het terrein van de actieve cultuurparticipatie een ondersteunende en stimulerende rol te kunnen vervullen. Tijdens een drietal ontspannen en inspirerende sessies met teamleden en stakeholders wist Cor snel tot de essentie van de materie door te dringen. Dit heeft hij vervolgens weten te vertalen in een concrete aanbeveling met een aantal ontwikkelrichtingen waar Rijnbrink richting de komende beleidsperiode haar voordeel mee kan doen. Cor, dank voor de fijne en collegiale samenwerking. Ik hoop snel weer eens met je te mogen samenwerken."

Wout Ligterink, teammanager Rijnbrink Cultuur (2019)

 

“Wij benaderden Cor Wijn met de vraag ons te ondersteunen bij het schrijven van een strategisch bedrijfsplan voor de komende vier jaar. Dit vanuit de positie dat het goed met ons gaat, maar dat we de wereld om ons heen en daarmee onze ‘business’ zien veranderen. Cor heeft interviews gehouden met medewerkers, raad van toezicht, MT en vertegenwoordigers van de gemeenten waar wij mee werken. Cor leidde deze gespreken op een heel soepele en open manier, waarbij hij discussies niet uit de weg ging. Interessant om te zien is dat Cor – veel meer dan wij zelf zouden kunnen - in staat is om de belangen en de visie van de verschillende stakeholders gestructureerd in kaart te brengen. Ik heb het traject met Cor als zeer prettig en professioneel ervaren. Hij heeft grote kennis van de sector, is to the point en komt afspraken prima na. Hij kan zich goed inleven in de organisatie en de omgeving waarin de organisatie opereert. Het is verfrissend om met zo’n professional te werken!”

René Nekkers, directeur-bestuurder Stichting Cultuureducatie te Dordrecht (2019)

 

"Wij hebben met het rapport van Cor Wijn het gesprek in de stad gefundeerd kunnen voeren over de verzelfstandiging van het theater. In twee raadsvergaderingen hebben Cor Wijn en zijn collega Joost Kok de raad geïnformeerd over de voor- en nadelen van de verschillende opties. Dankzij hun rapport kunnen we nu verder stappen zetten om de verzelfstandiging van het theater verder vorm te geven. Het meest aansprekend is de kennis van Cor over vergelijkbare ontwikkelingen elders en vooral de relatie met effectief te voeren gemeentelijk cultuurbeleid. Ik wil iedereen die samenhang zoekt in consistent beleid en de praktijk van cultuur Cor Wijn van harte aanbevelen als kundig en overtuigend onderzoeker."

Marcel 't Sas, Strategisch Beleidsadviseur Cultuur Gemeente Maastricht (2019)

 

"Na zijn eerdere kwartiermakerschap voor de samenwerking van een theater, een stadsboerderij, een museum en een restaurant in Castellum Hoge Woerd, maakte Cor begin 2018 een compacte en glasheldere SWOT-analyse van het museum. Zowel de lokale en regionale inbedding als de potentie op langere termijn als onderdeel van het voor te dragen Werelderfgoed van de Romeinse limes waren onderdeel van deze studie. Cor schetste drie verschillende scenario's en leverde daarmee cruciale input voor het politiek-bestuurlijke proces. Het nieuwe college van Utrecht kon zo richting geven aan de verdere ontwikkeling van Castellum Hoge Woerd. Mede dankzij de analyse van Cor kan het museum in 2019 een stevige volgende stap zetten."

Erik Graafstal, archeoloog gemeente Utrecht (2018)

 

"Cor Wijn heeft voor Hilversum de nieuwe subsidiecriteria cultuur opgesteld, naar aanleiding van bestaande beschikkingen en artistieke en zakelijke criteria die door de Cultuurraad en gemeente zijn aangeleverd. Zie het resultaat op onze site. Cor is een meester in structureren. Dat heeft hij dus helder en doortastend gedaan. De subsidies zijn opgesplitst en de criteria eraan toegevoegd. Daarnaast kan Cor dit helder verwoorden naar betrokken aanvragers, die allemaal zijn geconsulteerd in de totstandkoming van de criteria. Cor heeft eerst bestuurlijk en ambtelijk ‘gevoeld’ wat nodig was en welke eisen er lagen en heeft dit opgebouwd met wensen vanuit het veld en de Cultuurraad. Cor heeft overzicht en overwicht in zijn optreden. Een soort joie de vivre ook om dit met gemak en niet al te zwaar in te steken. Daarmee krijg je mensen wel mee. Ik geef hem een 8. Zeer goed dus."

Agnès van Schaijk, senior beleidsadviseur cultuur gemeente Hilversum (2018)

 

"Cor heeft ons op deskundige wijze als ‘ghostwriter’ geassisteerd bij de afronding van een visiedocument . Waar wij als beleidsadviseurs door de bomen het bos niet meer zagen, zag Cor dat gelukkig nog wel. Het resultaat is dat we tijdig over de juiste en gewenste informatie kunnen beschikken. Zonder de snelle hulp en toewijding van Cor zou dat niet gelukt zijn. De bijdrage van Cor hebben we ervaren als ter zake kundig, professioneel, fijn om mee samen te werken met respect voor een ieders rol. We zouden je aanbevelen bij andere organisaties en hopen dat je nog vele mooie interessante opdrachten krijgt. Een 8!"

Madelon Martens, senior beleidsadviseur Economie, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, gemeente Den Haag (2018)

 

“Cor heeft drie onderzoeken geleid over de organisatie en toekomst van erfgoed in Eindhoven. Hij is deskundig, komt afspraken na, communiceert sterk en weet lastige momenten in het proces goed te leiden door hoofd- van bijzaken te scheiden en oog en oor te houden voor alle deelnemers in het proces. Cor heeft aansprekende nieuwe ideeën en concepten ingebracht en is in woord en daad betrokken bij zijn opdracht.”

Wim Canninga, afdelingshoofd Omgevingskwaliteit, Sector Ruimtelijke Expertise, Gemeente Eindhoven (2018)

 

"Als nieuwe voorzitter van de VOB heb ik een half jaar intensief met Cor samengewerkt. Ik ben onder de indruk geraakt van de snelheid waarmee hij zich de problemen en ambities van de openbare bibliotheken eigen heeft gemaakt, en van de grote betrokkenheid waarmee hij zich voor de openbare bibliotheken heeft ingezet. Cor heeft daarmee een basis gelegd waar de leden van de VOB, zijn opvolger Arthur Schellekens en ik nog lang plezier van zullen hebben."

Marleen Barth, voorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (2016)

 

"Cor was een jaar directeur ad interim van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Hij moest op de winkel passen én hem verbouwen. Zijn VOB 3.0 zet de lijn uit voor de komende jaren. Die lijn is overgenomen door het bestuur en kreeg brede steun van de Algemene Ledenvergadering. Openbare bibliotheken werken in een dynamische, om niet te zeggen turbulente omgeving als gevolg van digitalisering, gemeentelijke bezuinigingen en de nieuwe bibliotheekwet. Lastig voor een branche/ledenorganisatie om daarin een koers te bepalen die op enthousiasme van de leden kan rekenen. Cor heeft dat voor elkaar gekregen door een goed gevoel voor politiek, cultuur en voor wat een ledenorganisatie wel en niet moet doen. En als interim-directeur heeft hij al belangrijke voortgang gemaakt met de realisatie."

Chris Wiersma, directeur DeNieuweBibliotheek Almere en vice-voorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken in de periode 2010-2016.

 

"Cor weet op heldere en doortastende wijze de deelnemers bekend te maken met de nieuwe rol die de lokale/nationale overheid inneemt. Hij schets een duidelijk kader hoe die nieuwe rolverdeling is ontstaan en onderbouwt dit met cijfers en concrete voorbeelden. Daarnaast biedt hij handvatten voor directies en beleidsmakers van culturele instelling om binnen de nieuwe vorm een vruchtbare en toekomstgerichte samenwerking aan te gaan waarbij ieder zijn rol kan optimaliseren."

Antoinette van Dorssen (voorheen projectleider bij Cultuur-Ondernemen), n.a.v. de training Cultureel ondernemen voor ambtenaren (2015)

 

"Cor Wijn verzorgde een keynote-speech bij de kickoff voor het interactieve traject Cultuurvisie Zeist 2016-2020. Hij ging vooral en direct in op de voor Zeist relevante en actuele algemene trends en ontwikkelingen. Daarnaast dacht hij actief mee bij het voorbereiden van de statements voor de eerste avond en leverde hij een actieve bijdrage aan het afsluitende deel van de avond. Zeist werd vooral energiek bijgepraat over vragen als 1) wat is vooral nu actueel als het gaat om een nieuw cultuurbeleid, 2) waar zitten ook in een gemeente als Zeist nieuwe kansen en uitdagingen en 3) wat is de actuele rol voor een gemeente naast die van culturele organisaties, ondernemers, inwoners en culturele netwerken. Cor overziet zowel beleid, organisatie en uitvoering en zijn presentaties zijn helder en herkenbaar zonder iets af te doen aan de complexiteit van gemeentelijk cultuurbeleid. Hij schakelt gemakkelijk tussen zijn presentatie, vragen en opmerkingen uit het publiek en combineert dan statements die al eerder door anderen naar voren zijn gebracht heel natuurlijk in zijn betoog. Een absolute aanrader dus, ook om hem in te schakelen bij levendige sessies met bestuurders, beleidsmakers, culturele organisaties, inwoners en ondernemers."
Gerard Bunnik, accountmanager kunst en cultuur gemeente Zeist (2015)

 

"Cor Wijn heeft in opdracht van de gemeente Zoetermeer de Toekomstagenda Cultuur opgesteld, een praktisch ingestoken cultuurbeleid voor de komende jaren. Deze opdracht was een uitdaging omdat een aantal vraagstukken al langere tijd in de sector speelde. Cor heeft op een soepele manier in het bestaande krachtenveld geopereerd. Hij heeft met alle partijen zorgvuldig gecommuniceerd en werd daarbij door hen als open en toegankelijk ervaren. Hij luistert goed, neemt veel van betrokkenen mee, maar geeft ook tegenwicht waar nodig en blijft binnen de lijnen van de gekozen koers. Hij kent de wereld van de kunst en cultuur èn die van de politiek. Daardoor is hij ook een prima gesprekspartner voor het bestuur.
Dit heeft er toe geleid dat zowel de partners in de stad als het de bestuurders zich goed in het stuk herkennen. College en raad hebben de Toekomstagenda één op één hebben overgenomen en vastgesteld. Daarmee is een langlopend vraagstuk gebracht van een knelpunt naar een concrete blik op de toekomst."
Kees Ritsema van Eck, teammanager afdeling Samenleving, gemeente Zoetermeer (2015).

 

"Ik wil je bedanken voor de zeer prettige wijze waarop jij het hele proces begeleid hebt. Er zijn goede discussies gevoerd, iedereen de kans gehad om zijn inbreng te leveren en jij hebt er een goed leesbaar en helder beleidsplan van gemaakt. Ik ben oprecht blij dat wij jouw hulp hebben ingeroepen."

Hans Thuis, directeur Historisch Goud, Heerlen (2015)

 

"Ik ben blij met de Culturele Agenda die Cor met ons heeft gemaakt. Iets van dit kaliber had Zoetermeer nodig. De manier waarop hij met ons samen heeft gewerkt (open, relaxed en flexibel tussen de merkbare en onmerkbare emoties) was bijzonder prettig."

Ton Sandfort MBA, directeur CKC Zoetermeer (2015)

 

"Cor Wijn heeft het geïntegreerd Businessplan gemaakt voor Castellum Hoge Woerd, de nieuwe culturele trekpleister in Utrecht. Met enthousiasme en flair wist hij in een complex krachtenveld van verschillende gebruikers de 'doorwaadbare plaats' te vinden, daarbij gebruikmakend van z'n grote netwerk. Ik zou hem zeker aanbevelen aan een andere organisatie."

Jurjen van Keulen, senior projectleider gemeente Utrecht (2014)